Termat Dhe Kushtet

1.HYRJE

Shitësi është një shoqëri tregtare, e cila është e regjistruar në përputhje me rregulloret ligjore në fuqi në Republikën e Maqedonisë së Veriut, si shoqëri tregtare me ar dhe argjend. Kompania është në bashkëpunim të drejtpërdrejtë me kompanitë e njohura nga jashtë që janë prodhues dhe tregtarë të arit dhe argjendit dhe përmes të cilit bashkëpunim bën tregtinë e arit dhe argjendit në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

 

2.PËRMBAJTJA E KUSHTEVE TË PËRGJITHSHME TË PUNËS

Kushtet e përgjithshme të funksionimit janë të disponueshme për klientët në çdo kohë.

Kushtet e përgjithshme rregullojnë marrëdhëniet ndërmjet blerësit dhe shitësit, e cila lidhet me kushtet dhe mënyrën e porositjes së produktit, çmimin e produktit, mënyrën e pagesës, të drejtat e blerësit për t'u ankuar për produktin/at, çmimin. ndryshimet në bursat botërore, mbrojtja e të dhënave personale dhe të tjera, ligji në fuqi dhe juridiksioni i Gjykatës Themelore Civile Shkup dhe çështje të tjera të rëndësishme për blerje përmes web-store.

Kushtet e përgjithshme të funksionimit të dyqanit në internet janë pjesë përbërëse e çdo blerjeje të produkteve të Shitësit.

Shitësi është i autorizuar në përputhje me politikën e tij të funksionimit dhe pa publikim paraprak për të ndryshuar përmbajtjen e kushteve të përgjithshme, gamën e shitjeve të produkteve, çmimet dhe të dhëna të tjera që lidhen me dyqanin online.

Shitësi siguron saktësinë dhe afatin kohor në lidhje me të dhënat e publikuara në faqen e internetit. Megjithatë, çmimet e tregut të aksioneve mund të ndryshojnë aq shpejt sa shitësi nuk arrin të përditësojë të dhënat në faqen e internetit në kohën e duhur.

 

3.SHITES

Emri: Shoqëria për tregti me ar dhe argjend INVEST METAL DOOEL Shkup

Selia: rr. Luj Paster nr.1, Shkup 1000

EMBS: 7500653

EDB. MK: 4057021554770

Telefoni kontaktues: +389 76 339 988

e-mailit: contact@investmetal.mk

Numri dhe emri i llogarisë bankare: 380177918200166 ProCredit Bankë AD Shkup

Shitësi synon të ketë të gjithë përdoruesit e faqes në kushte të barabarta, pa diskriminim dhe brenda këtyre rregullave dhe kushteve të përgjithshme të ofertës për shitje.

 

4.BLERËS

Blerësi i produktit është çdo person fizik i aftë juridikisht që blen produktet e ofruara për nevojat e tij personale ose një person juridik që blen produktet për nevojat e veta ose për tregti.

 

Vetëm përfaqësuesi ligjor ose kujdestari i tyre mund të paraqitet si blerës në emër dhe për llogari të një të mituri dhe një personi krejtësisht të paaftë.

Personat pjesërisht të aftë për punë mund të blejnë vetëm me pëlqimin e përfaqësuesit të tyre ligjor ose kujdestarit.

Nëse kjo dispozitë shkelet, Shitësi nuk mban përgjegjësi.


5.PAGESA

- Pagesa me para në dorë është e mundur në zyrën tonë deri në 122.000 MKD

- Pagesa nëpërmjet bankës duhet të bëhet nga llogaria bankare e personit fizik ose juridik të cilit i drejtohet porosia.

- Pagesa me kartë krediti/debiti duhet të bëhet nga kartela e personit fizik ose juridik të cilit i drejtohet porosia.

- Pagesa e mjeteve nga shlyerja bëhet nëpërmjet bankës në llogarinë bankare të një personi fizik ose juridik që është shitës.


6.MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE TË BLERËSVE DHE TË DHËNAVE TË TJERA

Blerësi pranon që shitësi do të përdorë dhe përpunojë të dhënat personale për qëllimet e shitjes. Të dhënat personale të blerësit të produkteve të shitësit në faqen e internetit dhe profilet në rrjetet sociale, etj., të cilat menaxhohen nga Shitësi, mbrohen dhe ruhen në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Ligjin për Mbrojtjen e Konsumatorit. dhe me rregullore të tjera pozitive të vlefshme në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ato mund të përdoren ekskluzivisht për realizimin e shitjes.

 

7.TË DREJTAT E PRONËSISË INTELEKTUALE

INVEST METAL DOOEL Shkup është i autorizuar të përdorë markën tregtare të INVEST METAL dhe përmbajtjet e publikuara në faqen e internetit www.investmetal.mk dhe zotëron të drejtat e autorit dhe mundësisht të drejta të tjera të ndërlidhura në lidhje me të gjitha të dhënat.

 

8.PËRDORIMI I KOOKIVE NË FAQ 

INVEST METAL DOOEL Shkup nuk përdor cookies (të ashtuquajturat cookies)

 

9.MËNYRA E KOMUNIKIMIT DHE DISPONUESHMËRIA E PRODUKTEVE

I gjithë komunikimi në lidhje me procesin e porositjes dhe lidhjen e marrëveshjes së blerjes ndërmjet Shitësit dhe Blerësit bëhet nga vetë faqja e internetit, me postë ose me telefon.

"I disponueshëm" - do të thotë që produkti mund të porositet dhe blihet përmes dyqanit online sipas këtyre Kushteve dhe Kushteve të Përgjithshme të Shitjes.

Procesi i blerjes fillon me regjistrimin e duhur të blerësit, me deklaratën e blerësit në aplikacion se i ka lexuar "Kushtet e përgjithshme", i ka kuptuar dhe i pranon.

Regjistrimi i blerësit, në përputhje me rregulloret pozitive në fuqi në RSM, nënkupton regjistrimin e adresës elektronike dhe të dhënave personale: emrin dhe mbiemrin, numrin personal të identifikimit, adresën dhe qytetin, numrin e telefonit, dhe për personat juridikë emrin, adresën dhe qyteti, numri i telefonit, EDB.

I gjithë komunikimi i mëtejshëm në lidhje me procesin e porositjes dhe lidhjen e marrëveshjes së blerjes ndërmjet Shitësit dhe Blerësit, bëhet me postë ose me telefon.

Blerësve u kërkohet të japin informacion personal të saktë, të vlefshëm dhe të plotë kur plotësojnë formularin e regjistrimit. Keqbërja e blerësit autorizon shitësin që të përmbahet nga shitja e produktit ose ofrimi i shërbimeve.

Shitësi nuk mban asnjë përgjegjësi për të dhënat e dhëna gabimisht.

 

10.PORËSI I PRODUKTEVE TË SHITESIT

Blerësi zgjedh të paktën një produkt, e shton në karrocë dhe e dërgon porosinë. Produkti porositet dhe shitet me emrin e tij, me karakteristika dhe vlera përdorimi, me çmime të spikatura duke përfshirë taksat dhe sipas këtyre Kushteve dhe Kushteve të Përgjithshme.

Pas vendosjes së porosisë, Blerësi do të kontaktohet nga Shitësi nëpërmjet faqes së internetit, telefonit ose postës, për të konfirmuar porosinë.

Shitësi do t'ia konfirmojë porosinë blerësit nëse produkti është në magazinë më së voni brenda një dite, përveç rasteve kur është rënë dakord ndryshe me blerësin.

Shitësi rezervon të drejtën të refuzojë porosinë nëse nuk është në magazinë.

Vlera e produktit / Çmimet:

Të gjitha çmimet janë të shprehura në denarë. Çmimet janë të vlefshme në momentin e marrjes së porosisë.

Afati dhe mënyra e pagesës:

Afati i fundit për pagesën e çmimit të blerjes së produkteve është menjëherë pas vendosjes së porosisë, përveç nëse është rënë dakord ndryshe nga Shitësi dhe Blerësi.

Pagesa bëhet me fletëpagesë përmes llogarisë, dhe përmes një profature të dërguar më parë.

Afati i dorëzimit:

Koha e dorëzimit maksimumi (5) pesë ditë nga dita e porosisë dhe dita e ditës së pagesës së çmimit. Afati mund të zgjatet për shkak të forcës madhore ose nëse ndodh diçka që shitësi nuk mund ta parandalojë. Në atë rast Shitësi vendos një afat të ri i cili nuk mund të jetë më i gjatë se 30 ditë. Nëse nuk mund të dorëzohet brenda asaj periudhe, Shitësi do t'ia kthejë menjëherë fondet e paguara blerësit.

Në rast se Blerësi refuzon të pranojë dorëzimin e produktit, Shitësi nuk mban asnjë përgjegjësi.

Dorëzimi bëhet ekskluzivisht në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Grumbullimi i produkteve bëhet përmes INVEST METAL DOOEL, NIKOB-Secure transport dhe AD Posta e Maqedonisë së Veriut me shpenzimet e blerësit.

Dorëzimi i produktit bëhet sipas një afati të dakorduar, me kushte të dakorduara, me nënshkrimin e fletëdorëzimit dhe me të gjitha dokumentet shoqëruese.

Blerësi merr faturën origjinale dhe vërtetimin se ka marrë produktin, e nënshkruan dhe ia kthen shitësit në një kopje nëpërmjet furnitorit.

Blerësi merr faturën origjinale dhe vërtetimin se ka marrë produktin, e nënshkruan dhe ia kthen shitësit në një kopje nëpërmjet furnitorit.

 

11.E DREJTA E BLERËSIT PËR TË REFUZUAR BLERJEN

Blerësi ka të drejtë brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga data e marrjes së produktit të blerë në raste të caktuara të anulojë kontratën në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e Konsumatorit me një deklaratë me shkrim, e cila deklaratë i dorëzohet shitësit.

Është detyrim i Blerësit t'i kthejë Shitësit me shpenzimet e tij produktin që i është dorëzuar, në paketim origjinal, me faturë origjinale dhe dokumentacion shoqërues.

Blerësi është i vetëdijshëm se çmimi i produkteve të blera ka një çmim të ndryshëm çdo ditë për shkak të operacioneve të bursës dhe se në rast se blerësi anulon dhe çmimi ndryshon, më pak ose e njëjta shumë mund të rimbursohet siç është paguar. Blerësit nuk mund t'i kthehen më fonde.

Nëse Blerësi anulon marrëveshjen e blerjes, Shitësi është i detyruar t'i kthejë paratë blerësit jo më vonë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga data e marrjes së produktit.

 

12.TË DREJTAT E BLERËSIT

Blerësi ka të drejtë të zgjidhë kontratën nëse Shitësi nuk e përmbush kontratën:

- Produkti nuk dorëzohet brenda afatit të rënë dakord,

- Produkti nuk ka karakteristikat e duhura, me kusht që Blerësi menjëherë dhe jo më vonë se afati ligjor prej 15 ditësh t'i paraqesë një ankesë Shitësit,

- Për shkak të skadimit të një periudhe shtesë të dhënë nga Shitësi.

 

13.GARANCI E CILËSISË

Të gjitha produktet që shiten në ueb dyqanin kanë garanci cilësore nga importuesi, pra nga prodhuesi. Duke pasur parasysh specifikën e produkteve, Shitësi nuk lëshon një garanci shtesë.

Blerësi është i detyruar të kontrollojë produktin e shkarkuar dhe defektet menjëherë dhe jo më vonë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga data e marrjes në dorëzim, të njoftojë shitësin me shkrim, me postë ose me postë, sepse në të kundërtën konsiderohet se e ka marrë produktin. pa defekte të dukshme.

Nëse produkti ka paketim të dëmtuar, mos e merrni nga furnizuesi, sepse ankesat shtesë nuk pranohen.

Shitësi është i detyruar të kontaktojë blerësin brenda 3 ditëve pune nga dita e marrjes së ankesës. Nëse ankesa dhe kërkesa e blerësit për heqjen e defektit janë të justifikuara, shitësi do ta pranojë kërkesën e blerësit pa vonesë. Nëse Shitësi kundërshton lëshimin në përgjigje, ai duhet të tregojë arsyet pse kërkesa nuk është e justifikuar.

Shitësi ka rolin e prodhuesit dhe përgjigjet për dëmin e shkaktuar nga gabimi në produkt, në përputhje me dispozitat e ligjit që rregullon marrëdhëniet detyrimore në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Juridiksioni vendor dhe aktual i gjykatës:

Këto "kushte të përgjithshme" janë bërë në përputhje me rregulloret për tregti dhe Ligjin për mbrojtjen e konsumatorëve, Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale, Ligjin për detyrimet dhe rregulloret tjera të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Në rast të kontestit kompetent do të jetë Gjykata Themelore Civile Shkup.

 

14.DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE

Pranimi i Kushteve dhe Kushteve të Përgjithshme nga Blerësi rezulton në një marrëdhënie të dyanshme midis Shitësit dhe Blerësit.