Тракиската Цивилизација

Кои се Тракијците?

Старите Грци ги користеле имињата Траике, Треике, Трек или Треке за да ги именуваат областите североисточно од нивните земји на Балканскиот Полуостров. Самите Тракијци првично биле индоевропски племиња. Постојат различни теории за нивното потекло. Некои велат дека пристигнале од североисток околу 1,500 години п.н.е. и се измешале со постојното население во нашите краишта. Други мислат дека Тракијците отсекогаш биле локален народ. Народот напишал дека „Тракијците се вториот по големина етност – првиот е Индија. Во различни области тракиската заедница е именувана на различни начини. Меѓутоа, манирите и обичаите на целата нација се насекаде исти“.


Во почетокот Тракијците постоеле во посебни племиња. Тие не формирале вистински држави до крајот на вториот и почетокот на првиот милениум п.н.е. Овие мали држави, исто така, на почетокот биле главно племенски. Некои племенски водачи собрале повеќе моќ од другите и ја предавале на своите наследници. Првата тракиска држава која го обединила мнозинството тракиски племиња била Одриското кралство, кое било основано во почетокот на петтиот век п.н.е од Терес I. Според Тукидид, Одриското Кралство било најбогатата земја на Балканскиот Полуостров во тој период.


Најпознатите остатоци од тракиската култура денес се монументалните гробници што ги изградиле кога ги закопувале богатите аристократи. Некои проценуваат дека вкупниот број на тракиски гробници во Бугарија е некаде помеѓу 10,000 и 60,000. Овие гробници и богатствата закопани во нив, не само што го откриваат богатството на тракиската аристократија, туку ни помагаат и да ги разбереме нивните религиозни ритуали. Погребните ритуали на Тракијците биле директно поврзани со нивното верување во бесмртноста и обожувањето на нивните мртви кралеви и аристократи.