Информации за плаќање по профактура

Плаќањето преку банка е задолжително да биде извршено од жиро сметка на физичкото или правното лице на кое гласи нарачката.

Плаќањето преку жиро сметка е без ограничување во износот.